+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ARHIV PRISPEVKOV

SPREMEMBA DATUMA 2. ŠPORTNEGA DNE

Zaradi slabe vremenske napovedi se športni dan prestavi iz srede na četrtek, 4. 11. 2021.

 Vsebina športnega dne ostane enaka.

ŠPORTNI DAN: POHOD na Rožnik

 4. 11.  2021 – ČETRTEK

 Zbor: 8.00  PRED ŠOLO NA DVORIŠČU

Odhod: 8.15

Prihodokoli 13.00 (VSI DIJAKI  DO »STARE CERKVE« V ŠIŠKI)

Opomba:

 • dijaki vozači v smer glavne železničarske ali avtobusne postaje,
 • dijaki z DE Vič na Vič,
 • VSI ostali dijaki pa v Zgnl.

KAJ JE POTREBNO IMETI V NAHRBTNIKU, KO GREM NA POHOD?

 • REZERVNA MAJICA
 • VETROVKA aliANORAK ali DEŽNIK
 • PLASTENKA S PIJAČO

OPOMBA:

Dežurni dijak dvigne in razdeli malico!

Oblecite se vremenu primerno!

Strogo upoštevanje varnostnih navodil v zvezi z boleznijo COVID-19! 

POHOD BOMO IZVEDLI TUDI V PRIMERU DEŽJA! 

Ljubljana,  19. 10. 2021

2. športni dan

ŠPORTNI DAN: POHODna Rožnik

 2. 11. 2021 – SREDA

 

Zbor: 8.00  PRED ŠOLO NA DVORIŠČU

Odhod: 8.15

 

Prihodokoli 13.00 (VSI DIJAKI  DO »STARE CERKVE« V ŠIŠKI)

Opomba:

 • dijaki vozači v smer glavne železničarske ali avtobusne postaje,
 • dijaki z DE Vič na Vič,
 • VSI ostali dijaki pa v Zgnl.

KAJ JE POTREBNO IMETI V NAHRBTNIKU, KO GREM NA POHOD?

 • REZERVNA MAJICA
 • VETROVKA aliANORAK ali DEŽNIK
 • PLASTENKA S PIJAČO

  OPOMBA:

Dežurni dijak dvigne in razdeli malico!

Oblecite se vremenu primerno!

Strogo upoštevanje varnostnih navodil v zvezi z boleznijo COVID-19! 

 POHOD BOMO IZVEDLI TUDI V PRIMERU DEŽJA! 

 

Ljubljana,  19. 10. 2021                                                           Športni aktiv na sš

 

Dopolnitev hišnega reda ter izvajanje pedagoškega in vzgojnega procesa v srednji šoli in domu ZGN Ljubljana v času ogroženosti z okužbo covid-19

Protokol za šolsko leto 2021/2022

Dopolnitev hišnega reda ter izvajanje pedagoškega in vzgojnega procesa v srednji šoli in domu zgn ljubljana v času ogroženosti z okužbo covid-19 

V skladu z Načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v ZGN Ljubljana in glede na Higienska priporočila NIJZ za srednje šole in dijaške domove v času COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_proporocila_za_srednje_sole_in_dijaske_domove.pdf) izdajam Protokol za šolsko leto 2021/2022 (dopolnitev Hišnega reda ter izvajanje pouka) v času ogroženosti z okužbo Covid-19.

SPLOŠNA HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA DIJAKE IN ZA ZAPOSLENE

Za varno delovanje ter zaščito dijakov in ostalih zaposlenih v ZGNL pred možno okužbo s DARS-CoV-2 je potrebno zagotoviti primerne pogoje in doseči dosledno izvajanje vse splošnih higienskih ukrepov.

Pouk naj obiskujejo le zdravi učitelji in dijaki, brez znakov akutne okužbe dihal. V času obiskovanja in nahajanja v prostorih zavoda morajo tako dijaki kot zaposleni upoštevati naslednja navodila in omejitve:

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Umivanje ali razkuževanje rok je odvisno od dejavnosti, ki jo opravljamo npr. po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz prostorov, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), dotikanju ograje stopnišča ali po dotikanju vseh drugih površin, ki se jih dotikajo tudi drugi ljudje.
 • Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom, v skrajnem primeru zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo v vrečko, ki jo imamo s seboj, jo zapremo in nato odložimo med odpadke in si umijemo roke z milom ter vodo ali jih razkužimo.
 • Upoštevamo zadostno medosebno razdaljo, najmanj 1,5 oziroma 2 metra. Večja razdalja pomeni večjo varnost.
 • Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, zagotovo pa po vsaki pedagoški uri.
 • V stavbo šole vstopajo samo dijaki in zaposleni, ostali le po potrebi in po predhodni najavi ravanteljici srednje šole in doma (kokalj@zgnl.si) ali v tajništvu (info@zgnl.si) ter ob upoštevanu vseh potrebnih ukrepov (nošenje maske, higiena rok, higiena kašlja)
 • Sestanki in konference bodo potekali na daljavo z izjemo posameznih sestankov, kjer je nujno potrebno upoštevati PCT pogoj.

Nošenje mask

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih (razen če gre za člane istega gospodinjstva).

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

 1. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 2. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 3. osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 4. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 5. dijake pri pouku športne vzgoje
 6. za dijake, sedeče za mizo v času obrokov.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Pred uporabo ter po odstranitvi maske naj si temeljito umijejo ali razkužijo roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo.

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj pct)

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vsi zaposleni in tisti, ki opravljajo delo na kakšni drugi podlagi, v vseh dejavnostih razen v odloku določenih izjem in tudi uporabniki teh storitev razen izjem določenih v odloku.

PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Za zaposlene se, ne glede na vrsto dejavnosti, šteje, da izpolnjuje pogoje PCT, če se enkrat tedensko, v rednih presledkih, presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje ali se testirajo s testom HAG (hitri test).

Samotestiranje oziroma testiranje organizira delodajalec na delovnem mestu. Če delodajalec organizira testiranje, je test uporaben tudi za dokazovanje izpolnjevanja pogojev PCT v drugih dejavnostih iz tega odloka (48 ur od odvzema brisa), samotestiranje velja samo pri delodajalcu (en teden). Zaposleni izkazuje samotestiranje preko evidenčnega lista, ki mu ga posreduje delodajalec. Sporočanje rezultatov samotestiranja je vsak teden ob ponedeljkih pred začetkom delovne obveznosti na e-naslov testiranje@zgnl.si.

Ločenost zdravstvene od šolske dejavnosti

Dejavnosti šolstva in zdravstva sta med seboj ločeni in razen zaposlenih, ki opravljajo dejavnosti v obeh enotah, ni križanja poti. Zaposleni na hodnikih nosimo maske in upoštevamo navodila glede medosebne razdalje, higiene rok, higiene kašlja in razkuževanja.

ORGANIZACIJA DELA V SREDNJI ŠOLI

Prihod do šole

Spodbuja se peš hoja, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev. Ob uporabi javnega prevoza je potrebno upoštevati navodila prevoznikov.

Vodenje evidence

Učiteljeva dolžnost je, da takoj ob začetku ure v eAsistentu uredi evidenco prisotnosti. Za vse morebitne druge dejavnosti je potrebno voditi evidenco prisotnosti.

Vstopanje v stavbo ZGNL

 • Vstopna točka za otroke, učence, dijake in starše/skrbnike in druge obiskovalce v različnih VIZ programih je glavnih vhod v zavod.
 • Vstopna točka za zaposlene, ki evidentirajo svoj prihod in odhod na delovno meto, je glavni vhod v zavod.
 • Vstopna točka za zunanje uporabnike je vhod skozi zdravstveno enoto (sprejem, preverjanje in usmerjanje uporabnikov).

V šolski objekt vstopamo posamično, pri tem naj se ohranja 1,5 do 2 metrska medosebna razdalja. V avli si dijaki in zaposleni razkuži roke.

Zadrževanje v skupinah oziroma druženje na funkcionalnem zemljišču šole in v objektu šole (parkirišče, igrišče, prostor pred vhodom, avla, hodniki in garderobe) ni dovoljeno. 

Obveščanje dijakov in zaposlenih

Za komunikacijo med dijaki in učitelji se izključno uporablja dodeljen e-naslov: ime.priimek@student.zgnl.si. Vstopni kanal je spletišče Moodle, še naprej pa so za  komunikacijo na voljo različne možnosti: e-Asistent, 1KA spletne ankete, Exam.net, telefonski klic oz. video klic, video konference, npr. Google Teams, Zoom in drugo.

Učilnica

Pred začetkom pouka je potrebno učilnice temeljito prezračiti.

Vrata učilnice naj bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom.

Učilnice so opremljene z infografikami z navodili pravilne uporabe mask in izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi. Umivalniki so opremljeni z milom in brisačkami za enkratno uporabo ter košem za odpadke.

Učilnica naj bo urejena tako, če je le mogoče, da je razmik 1,5  do 2 metra med dijaki in učitelji, urejen naj bo tudi koridor, ki omogoča odhod in vračanje s stranišča.

Večina pouka bo potekala tako, da bo čim manj prehajanja dijakov iz ene v drugo učilnico. Dijaki naj upoštevajo dogovorjeni sedežni red.

Dijaki uporabljajo sanitarije srednje šole.

Če bo pouk potekal v kateri od računalniških učilnic, posamezen dijak dela zgolj na enem računalniku, po uporabi je potrebno površine, ki se jih dijaki dotikajo (npr. tipkovnica, miška, miza, ekran …), razkužiti.

Dijaki naj si med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo stvari.

Skrb za higieno v učilnici se lahko dodeli dežurnemu dijaku.

Računalniki za delo z dijaki

V vseh razredih, kjer so računalniki namenjeni delu z dijaki, je potrebno pred in po uporabi tipkovnico, miške in druge rekvizite očistiti s sredstvom za razkuževanje površin, nanesenim na papirnato brisačo. 

Telovadnica

V telovadnici se po vsaki učni uri razkuži površine, ki so se jih dijaki dotikali.

Če je možno, se telovadnico po vsaki učni uri prezrači.

V telovadnici se izvajajo nekontaktne učne vsebine.

Garderob se ne uporablja, dijaki se preoblačijo v razredih ali pred garderobnimi omaricami.

Ob lepem vremenu se pouk športa izvaja na prostem, torej na šolskem igrišču ali v okolici šole. 

Sanitarije

Okna sanitarij naj bodo odprta.

Vrata naj dijaki po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah bo na voljo milo in papirnate brisačke.

Nameščena je infografika z nasveti o umivanju rok.

Potrebno se je izogibati zastojem na poti v in iz stranišča. Dijakom omogočamo odhode na sinatiraje tudi med poukom. Vstop v sanitarije je z masko.

Glede urejenosti in uporabe sanitarij za zaposlene naj zaposleni smiselno upoštevajo navodila za dijake.

Garderobe

Obvezna je uporaba copat. Dijak se preobuje in pusti oblačilo v svoji garderobni omarici.  Ključ dijak prevzame pri pomočnici ravnateljice v sobi št. 14. Zadrževanje pred garderobnimi omarici je z masko.

Zbornica

Zbornica srednje šole ni namenjena dolgotrajnemu druženju. Zadrževanje v zbornici je namenjeno tiskanju in urejanju dokumentacije.

Knjižnica

V knjižnici se naenkrat lahko zadržuje do 15 oseb v primerni razdalji.

Odmori

V času odmorov se dijaki zadržujejo v učilnici, razen v primeru, ko zaradi urnika zamenjajo prostor. Zadrževanje na hodnikih ni dovoljeno. 

Šolska prehrana

Šolska prehrana je organizirana.

Malica je v času glavnega odmora med 20.25 in 10.50, traja 25 minut.

Dijaki, ki imajo pouk splošno izobraževalnih predmetov, malicajo v razredih. Dežurni dijaki prevzame malico v jedilnici in jo odnese v razred. Število malic zapiše učitelj na pripravljen evidenčni list za prevzem malice. Dijaki, ki imajo pouk praktičnega pouka, malico prevzamejo v jedilnici. V jedilnici se upošteva medosebna razdalja. Dijaki naj s seboj prinesejo vodo v plastenki.  V času odmora naj dijaki pred hranjenjem svojo klop (mizo) obrišejo z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo.

Kosilo za dijake naročnike bo ob 14.10 naprej v jedilnici. Pri tem se upoštevajo pravila za prehranjevanje v jedilnici:

Urejena bo evidenca naročnikov kosil.

Dijaki sami ne posegajo po priboru, hrani in pladnju.

Dijaki se posedejo na mesta v jedilnici, pri čemer se upošteva medosebna razdalja.

Po končani malici oziroma kosilu dijaki mirno odidejo iz jedilnice, da se lahko prostor pripravi za novo skupino.

Dijake se dosledno spodbuja k rednemu in pravilnemu umivanju rok (npr. po kihanju, kašljanju, pred in po malici itd.). 

Delitev in pobiranje gradiva

Morebitno tiskano učno gradivo naj dijakom deli in pobira učitelj, ki si je pred in po tem umil ali razkužil roke. 

Odhod domov

Po končanem pouku naj dijaki in zaposleni iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno.

ORGANIZACIJA DELA V DOMU

Organizacija dela v domu je zapisana v Etičnem kodeksu ravnanja, ki je objavljen na spletni strani. Povzetek:

Odhodi domov in prihodi v dom

Na dan odhodov domov je dom odprt do 16. ure. Otroci oziroma mladostniki se vpišejo v knjigo odhodov. Dom je za konec tedna zaprt. Dom se odpre v ponedeljek ob 7.00. Ob prihodu se otroci oziroma mladostniki vpišejo v knjigo prihodov. 

Obiski

Obiski v domu v času zagotavljanja ukrepov zaradi večje varnosti niso dovoljeni. 

Izhodi izven območja zavoda

Brez spremstva vzgojitelja smejo mladostniki izven območja zavoda po dopolnjenem 14. letu starosti. Izhodi so mogoči samo z vzgojiteljevim dovoljenjem. Nujna je točnost pri dogovorjenem povratku v dom. Izhodi so dovoljeni do 21. ure. Izjemoma dlje, z dovoljenjem vzgojitelja.

Organizirane dejavnosti

Vse dejavnosti se organizirajo ob soglasju celotne vzgojne skupine. Te dejavnosti so za vse otroke in mladostnike iz vzgojne skupine obvezne. 

Skrb za čistočo

Otroci, ob pomoči vzgojiteljev, skrbijo za osebno higieno, urejenost svoje sobe, čistočo svoje garderobe, urejenost skupnih bivalnih prostorov, kopalnice (po uporabi) in stranišča (po uporabi). Za mladostnike se pričakuje, da vse to opravijo samostojno. V domu je uporaba copat obvezna. Nošenje športnih copat namesto copat je prepovedano.

Odhod v šolo

Otrok oziroma mladostnik zapusti svojo vzgojno skupino 10 minut pred začetkom pouka. V DD Vič 1 uro pred začetkom pouka.

Prehranjevanje

je dovoljeno le v dnevni sobi in kuhinji. Prehranjevanje po 22. uri je prepovedano. Prinašanje hrane v dom ni dovoljeno.

Dežurstvo

Dežurni otrok oziroma mladostnik v domu ZGNL prinese zajtrk, kosilo, malico in večerjo za vso vzgojno skupino. Odnese termo posodo po kosilu. Skrbi za urejenost skupnih bivalnih prostorov. Opravlja naloge in zadolžitve po navodilih vzgojitelja.

V DD Vič se etični kodeks smiselno uporablja in prilagaja zmožnostim in potrebam dijaškega doma gostitelja.

PODPORNE DEJAVNOSTI

Zračenje prostorov

Vsak dan pred pričetkom pouka naj se učilnice temeljito prezrači (vsa okna v učilnici odprta na stežaj), nato pa naj se izvajanje pouka prilagodi na način, ki omogoča redno prezračevanje prostorov na vsako uro. Okna naj odpira in zapira samo učitelj oziroma ena oseba.

Tudi po koncu pouka, pred čiščenjem, naj se učilnico temeljito prezrači.

Zračenje v domu naj se smiselno prilagodi izvajanju vzgojne dejavnosti.

Samotestiranje dijakov

Dijakom priporočamo samotestiranje, ki ga dijak opravi doma v nedeljo zvečer ali v ponedeljek pred prihodom v šolo. Rezultatov testa ni potrebno sporočati. V primeru pozitivnega rezultata naj dijaki ostane doma, naj ne prihaja v šolo in naj se obrne na osebnega zdravnika. Teste za samotestiranje (dobijo se v paketu 5 testov za samotestiranje enkrat na teden) dijaki lahko prevzamejo v lekarni na podlagi zdravstvene izkaznice. Za dijake, ki so cepljeni ali so preboleli Covid-19 v obdobju krajšem od 6 mesecev, samotestiranje ni potrebno.

Znaki obolelosti in obravnava primera s sumom na COVID-19 v šoli

Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga napoti domov. Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora počakati starše ali skrbnike, naj počaka v izolaciji. Dijak naj v času, ko čaka na starše ali skrbnike, če je mogoče, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik.

Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši dijaka o tem obvestijo šolo. Šola o tem obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim dijakom v času kužnosti doma, v šoli itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.

Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo. Šola o primeru obvesti NIJZ, ki podobno začne z epidemiološko preiskavo.

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak, učitelj oziroma osebje s COVID-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači.

Lokacije izvajanja dejavnosti srednje šole in doma

Matična lokacija za izvajanje pouka je Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, Ljubljana.

Praktični pouk grafičarstva se izvaja enkrat tedensko v Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana, Pokopališka 33, Ljubljana.

Pouk računalništva se izvaja dvakrat na teden v Zavodu IRIS, Langusova ulica 8, Ljubljana.

Praktični pouk slaščičarstva in gastronomije se izvaja dvakrat na teden v VIZ Višnja Gora, Cesta Dolenjskega odreda 19, Višnja Gora.

Vzgojna dejavnost za 5 vzgojnih skupin se izvaja v DD Vič, Gerbičeva ulica 51a, Ljubljana.

Upoštevanje protokola velja za vse lokacije izvajanja pouka, pri tem je potrebno upoštevati morebitne dodatne pogoje, ki jih zahteva ustavnova gostiteljica.

Dijaki, njihovi starši oz. skrbniki in vsi zaposleni se moramo zavedati, da je ob ponovnem izvajanju dejavnosti  pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno moramo zaščititi tudi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so nam blizu.

 

Ljubljana, 15. 9. 2021

ravnateljica srednje šole in doma

Bernarda Kokalj

LEGENDE SE VRAČAJO (MEDIJSKI TEHNIK 2012-2017)

LEGENDE SE VRAČAJO (MEDIJSKI TEHNIK 2012-2017)

Sobota, 11. 9. 2021

Po dolgem koronskem premoru so se spet pri ribniku zbrale legende smeri medijski tehnik.
Čeprav je eden prišel šele proti zaključku piknika, so se imeli fantiči in njihov »starešina«
Aleš zelo fajn. Zopet je dišalo iz žara po okusnem mesu, peklo se je hrenovke, čevapčiče
in pleskavice, izbira glede kruha je bila zelo skromna, a smo še vedno jedli z užitkom,
seveda smo imeli tudi raznorazno pijačo in slane prigrizke.
Družbo nam je delala tudi prisrčna psička, ki je tudi prigriznila kakšno meso. Igralo se je
pikado in poslušalo raznorazne zvrsti glasbe in kar je najbolj pomembno nam je nebo
»podarilo« sončno vreme z nekaj oblaki na nebu.
Marsikaj smo si imeli za povedati, saj se že dolgo nismo videli kot bivši razdred. Skratka
povedali smo si same čudovite zgodbe, ki jih vsako uho rado sliši.

 

Pripravil: Jure Brodarič, medijski tehnik na ZGNL, maturant 2017

Poslanica ministrice prof. dr. Simone Kustec ob začetku šolskega leta

Spoštovani vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, dragi učenci in učenke, dijaki in dijakinje, starši, spoštovani vsi!

Upam, da ste preživeli lepe poletne počitnice in da ste si nabrali svežih moči, želja, pa tudi poguma za novo šolsko leto.

Šolsko leto začenjamo v sredo, 1. septembra – v šoli, po modelu B in ob upoštevanju vseh strokovno predpisanih ukrepov za obvladovanje in zajezitev virusa Covid-19.

Prisrčno dobrodošlico izrekam 21.198 prvošolkam in prvošolčkom in skoraj prav toliko novinkam in novincem v programih nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja.

Dobrodošle vse druge generacije šolajočih, ki boste v novem šolskem letu stopili na stopničko enega razreda znanja višje! Želim vam, da se boste v šoli naučili veliko novega ter da se boste v njej dobro počutili. Želim vam, da boste spoštovali svoje učiteljice in učitelje, ki prenašajo svoje znanje na vas. Da boste spoštovali vse ostale zaposlene v šolah, ki hodijo v službo prav za vas. Spoštujte svoje starše, stare starše in ostale vaše ‘navijače’, ki vas podpiramo pri pridobivanju novega znanja.

V časih, ki jih živimo, ne pozabite na vrline in pravila varnosti.

 1. Varnosti v cestnem prometu. V šolo pridite previdno, pozorno spremljajte promet, ne pozabite na cestno-prometna pravila.
 2. Varnosti lastnega zdravja in zdravja drugih. V šolo pridite le, če ste zdravi. Z odgovornostjo in skrbjo spoštujte predpisana zdravstveno higienska navodila.
 3. Varnost pa pomeni tudi vrednoto predvidljivega, umirjenega, spoštljivega odnosa do lastnega znanja in s tem do sebe in drugih. Samo vsi skupaj, s potrpežljivim, strpnim ravnanjem in medsebojnim razumevanjem ter pomočjo bomo zagotovili pridobivanje znanja na najboljši možni način in v prostorih šol.

Tako vrline znanja, kot vrline spoštovanja do soljudi, v šoli v prvi vrsti in najprej do vaših učiteljic in učiteljev, so tiste, ki jih boste potrebovali za lastno življenje, za poklic, za korak naprej v svet odgovornih in zrelih ljudi.

Zanimivo, znanja polno in zdravo novo šolsko leto vam želim, bodite odgovorni ter spoštljivi do sebe in do drugih, dragi naši šolarke in šolarji!

Cenjeni učitelji in učiteljice, profesorji in profesorice ter vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju!

Zadnje leto in pol drugačnega načina izvajanja izobraževanja je vam, učečim, in vsem nam, prineslo nove izkušnje, nova znanja in spoznanja. Hvala, da ste poskrbeli, da je in da bo učenje teklo nemoteno. Še več, da vas veliko z novimi načini podajanja znanj učencem približuje nove vsebine in jim tudi na takšen način to nepredvidljivo obdobje dela bolj prijazno.

Vaš doprinos in vloga za znanje naših otrok so neprecenljivi!

Formula predajanja najboljšega znanja je preprosta in hkrati izjemno zahtevna: strokovno znanje in avtoriteta učitelja + metode dela, prilagojene aktualnemu času sveta šolajočih + šola kot prvi prostor pridobivanja znanja.

Hvala, ker boste vse to profesionalno in srčno predano delili tudi v novem šolskem letu.

 

Spoštovani vsi!

 

Vse je zgolj in samo v naših rokah in glavah. Naša skupna odgovornost je, da razumemo in da naredimo vse, da otrokom in mladim zagotovimo varno učno okolje, v katerem bodo lahko pridobivali znanja in razvijali svoje potenciale.

Za odprte šole lahko in moramo največ narediti sami. V primerjavi z lanskim letom imamo letos v sobivanju z virusom na voljo dva močna, nova znanstvena odgovora – cepljenje in testiranje. In vem, da imamo še vedno isto močno željo – da ostanemo zdravi in da naši otroci pridobijo nova znanja v šolah, z učiteljicami in učitelji.

Pazite drug na drugega, pomagajmo si in se spodbujajmo – v dobrih in malo manj dobrih dnevih, od začetka, pa vse do konca še enega novega šolskega leta!

prof. dr. Simona Kustec

ministrica za izobraževanje, znanost in šport

 

 

 

 

AKTUALNO V SREDNJI ŠOLI

Povezave do ONLINE govorilnih ur učiteljev – 16. 11. 2021

Arh Ana (odsotna) Bider Franci Bizjak Jurij Bukarica Goran Čampa Marjeta Čarić Ina Černe Andrej Dvorščak Dušan Gramc Lokar Sabina Hacin Nataša Jarc Stergar Maruša Kastelic Katja Klavčič Klemen Klevže Marjeta Kokalj Bernarda Kolar Romana Kordiš Nataša Korošec Marjan   Krajnc Katja Kulovec Marjetka Lamut Gazvoda Andreja Lenart Bregar Barbara Lipovšek Lucija Ljubin Igor Lunar Jemec Mateja Maguša Zorica Makarič Vanja Mencin Matej Moder Matjaž Mord Bojan Porenta Dane Potočnik Hönigsman Peter...

SPREMEMBA DATUMA 2. ŠPORTNEGA DNE

Zaradi slabe vremenske napovedi se športni dan prestavi iz srede na četrtek, 4. 11. 2021.  Vsebina športnega dne ostane enaka. ŠPORTNI DAN: POHOD na Rožnik  4. 11.  2021 – ČETRTEK  Zbor: 8.00  PRED ŠOLO NA DVORIŠČU Odhod: 8.15 Prihod:  okoli 13.00 (VSI DIJAKI  DO »STARE CERKVE« V ŠIŠKI) Opomba: dijaki vozači v smer glavne železničarske ali avtobusne postaje, dijaki z DE Vič na Vič, VSI ostali dijaki pa v Zgnl. KAJ JE POTREBNO IMETI V NAHRBTNIKU, KO GREM NA POHOD? REZERVNA MAJICA...

2. športni dan

ŠPORTNI DAN: POHODna Rožnik  2. 11. 2021 – SREDA   Zbor: 8.00  PRED ŠOLO NA DVORIŠČU Odhod: 8.15   Prihod:  okoli 13.00 (VSI DIJAKI  DO »STARE CERKVE« V ŠIŠKI) Opomba: dijaki vozači v smer glavne železničarske ali avtobusne postaje, dijaki z DE Vič na Vič, VSI ostali dijaki pa v Zgnl. KAJ JE POTREBNO IMETI V NAHRBTNIKU, KO GREM NA POHOD? REZERVNA MAJICA VETROVKA aliANORAK ali DEŽNIK PLASTENKA S PIJAČO   OPOMBA: Dežurni dijak dvigne in razdeli malico! Oblecite se vremenu primerno!...

Dopolnitev hišnega reda ter izvajanje pedagoškega in vzgojnega procesa v srednji šoli in domu ZGN Ljubljana v času ogroženosti z okužbo covid-19

Protokol za šolsko leto 2021/2022 Dopolnitev hišnega reda ter izvajanje pedagoškega in vzgojnega procesa v srednji šoli in domu zgn ljubljana v času ogroženosti z okužbo covid-19  V skladu z Načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v ZGN Ljubljana in glede na Higienska priporočila NIJZ za srednje šole in dijaške domove v času COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_proporocila_za_srednje_sole_in_dijaske_domove.pdf) izdajam Protokol za šolsko leto 2021/2022...

LEGENDE SE VRAČAJO (MEDIJSKI TEHNIK 2012-2017)

LEGENDE SE VRAČAJO (MEDIJSKI TEHNIK 2012-2017) Sobota, 11. 9. 2021 Po dolgem koronskem premoru so se spet pri ribniku zbrale legende smeri medijski tehnik. Čeprav je eden prišel šele proti zaključku piknika, so se imeli fantiči in njihov »starešina« Aleš zelo fajn. Zopet je dišalo iz žara po okusnem mesu, peklo se je hrenovke, čevapčiče in pleskavice, izbira glede kruha je bila zelo skromna, a smo še vedno jedli z užitkom, seveda smo imeli tudi raznorazno pijačo in slane prigrizke. Družbo nam...

Poslanica ministrice prof. dr. Simone Kustec ob začetku šolskega leta

Spoštovani vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, dragi učenci in učenke, dijaki in dijakinje, starši, spoštovani vsi! Upam, da ste preživeli lepe poletne počitnice in da ste si nabrali svežih moči, želja, pa tudi poguma za novo šolsko leto. Šolsko leto začenjamo v sredo, 1. septembra – v šoli, po modelu B in ob upoštevanju vseh strokovno predpisanih ukrepov za obvladovanje in zajezitev virusa Covid-19. Prisrčno dobrodošlico izrekam 21.198 prvošolkam in prvošolčkom in skoraj prav toliko...

Petek – 3. 9. 2021

V petek 3. 9. 2021 bodi dijaki, tekom dopoldneva, imeli različne delavnice. Poimenski seznam dijakov ter terminov delavnic je objavljen na oglasni deski srednje šole. Dijaki bodo te sezname dobili tudi na svoje, šolske elektronske naslove. Čas nošenja mask in večje število dijakov na srednji šoli nas je spodbudil, da smo se zaradi lažjega medsebojnega poznavanja odločili za fotografije ob profilu dijaka v eAsistentu. Prav tako bodo s fotografijami predstavljene vzgojne skupine v domu in...

1. športni dan – 2. 9. 2021

1. ŠPORTNI DAN: POHOD na Rožnik  2 .9. 2021 – ČETRTEK  1. SKUPINA:  Zbor za 1. in 2. letnik: 7.45  PRED ŠOLO NA DVORIŠČU Odhod: 8.00  2. SKUPINA:  Zbor za 3., 4. in 5. letnik: 8.30  PRED ŠOLO NA DVORIŠČU Odhod: 8.45 Prihod: 1. Skupina: okoli 12.30 (VSI DIJAKI  DO »STARE CERKVE« V ŠIŠKI) Prihod: 2. Skupina: okoli 13.00 (VSI DIJAKI  DO »STARE CERKVE« V ŠIŠKI) Opomba: dijaki vozači v smer glavne železničarske ali avtobusne postaje, dijaki z DE Vič na Vič, VSI ostali dijaki pa v Zgnl. KAJ JE...

Prvi šolski dan – 1. 9. 2021

Prvi šolski dan na srednji šoli in v domu sreda, 1. 9. 2021 Spoštovani dijaki in starši, obveščamo vas o poteku prvega šolskega dne. 8.00 - 9.00  - prihod v dom in namestitev v vzgojne skupine 9.00 roditeljski sestanki po vzgojnih skupinah za vse starše in dijake, ki bodo bivali v domu Dijake, ki bodo bivali v vzgojnih skupinah v DD Vič bodo vzgojitelji čakali na naslovu DD Vič, Gerbičeva ulica 51a, 1000 Ljubljana. Dijake, ki bodo bivali v vzgojnih skupinah DD ZGNL bodo vzgojitelji čakali na...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost